0370 65 77 13 amer@redlab.nu

Bokföring och
löneadministration

Lägg din tid på att utveckla din verksamhet och låt oss ta hand om bokföring och löneadministration.

Vi kan underlätta för dig genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen och löneadministrationen i ditt företag. Du väljer om du vill lämna ditt material till oss eller om vi ska komma till dig.

För den löpande bokföringen skräddarsyr vi ett paket anpassat efter ditt företags behov. Affärshändelserna bokför vi i vårt eget byråanpassade redovisningssystem.

Vi ansvarar även för avstämning av likvida medel, bank-, postgiro- och skattekonto, leverantörs- och kundreskontra, betalningstjänster och momsredovisning samt inlämning av skattedeklarationer.

Bokföring är inte bara en förutsättning för att beräkna företagets skatter utan utgör även ett underlag för företaget ekonomiska styrning. Vi tar fram avstämda resultat- och balansräkningar per månad, kvartal eller halvår efter dina önskemål.

Vi kan även skicka fakturor med ditt företags logotyp till dina kunder. Till de kunder som inte betalar i tid skickar vi påminnelser/krav och överför vid behov till inkasso. Vi sköter din leverantörsreskontra och tar fram underlag för betalningar.

Utifrån tidrapporter eller andra underlag beräknar vi ditt företags löner, redovisar arbetsgivaravgifter och skatter och skickar kontrolluppgifter till Skatteverket.

Vi kan även hjälpa ditt företag med:

Z

Hantering av anställningsavtal och uppsägningar

Z

Redovisning till Fora

Z

Beräkning av löneskatt på pensionskostnader

Z

Utfärdande av arbetsgivarintyg

Vem är bokföringsskyldig?

Z

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga

Z

Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma) är bokföringsskyldig

Varför ska du ha bokföring?

Bokföring har du framför allt för dig själv för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

Några tips om vilka som kan vara intresserade av din bokföring:

Z

Leverantörer, om du behöver ha förlängd kredittid kan det vara bra att kunna visa upp en resultaträkning eller balansräkning för en period för att visa hur företaget mår.

Z

Banken, om företaget växer kan du behöva låna pengar, t.ex. kan du behöva en checkkredit. Då kan det vara bra att kunna visa med sin bokföring att företaget mår bra.

Z

Skatteverket, när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen. När du lämnar kontrolluppgifter för anställda och deklarerar dina inkomstuppgifter i inkomstdeklarationen måste du ha ordning på bokföringen.

Kan du bokföring?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Tips:

Z

Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

Vad innebär bokföringsskyldigheten?

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär:

Z

Att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok)

Z

Att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter

Z

Att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation

Z

Att upprätta årsbokslut eller årsredovisning

Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation.

En verifikation kan vara en faktura, men även en intern transaktion, t. ex. avskrivningar på inventarier. Flyttar du pengar från checkkontot till kassan ska ett underlag finnas. Sätt gärna en konteringsstämpel på verifikationen så att du kan anteckna hur du tänker bokföra. Observera att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

När ska du bokföra?

Du ska löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden. Verifikationerna måste hållas ordnade i avvaktan på bokföringen. Det underlättar för dig när du ska lämna dina verifikationer till din bokföringsbyrå.

Ett räkenskapsår är för enskilda näringsidkare alltid samma som kalenderåret, utom när du startar ditt företag. Då kan räkenskapsåret vara förkortat eller förlängt, men inte längre än upp till 18 månader.