0370 65 77 13 amer@redlab.nu

Bokslut och
Årsredovisning

BOKSLUT

Vid varje räkenskapsårs slut gör vi ditt företags årsbokslut och årsredovisning. Bokslutet innehåller en väl dokumenterad värdering samt avstämning av alla balanskonton:

Z

Lagervärdering

Z

Avskrivningar

Z

Kontrollera nedskrivningsbehov (exempelvis för kundfordringar)

Z

Periodiseringar (upplupna och förutbetalda kostnader/intäkter)

Z

Avstämningar (kundfordringar, leverantörsskulder, bankkonton, skattekonto, arbetsgivaravgifter med mera)

Z

Avsättning eller återföring av periodiseringsfond

Z

Beräkna och bokföra skatten

Z

Beräkna och bokföra resultatet

Årsbokslutet är också viktigt för dig som företagare eftersom det ger dig en tydlig bild av hur det går för ditt företag. Detta gäller oavsett vilken bolagsform du bedriver. Ett bra bokslut är ett avgörande underlag vid förhandlingar med exempelvis banker, kreditgivare, kunder och leverantörer. Det är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och för uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

För enskilda firmor och handelsebolag behöver i normalfallet inga årsredovisningar upprättas, vilket ställer extra höga krav på att bokföringsmaterialet präglas av hög kvalitet.

Vi arbetar med att kvalitetssäkra samtliga av oss gjorda bokslut innan de lämnas till revision eller tiil dig som kund. Samtliga konton skall vara avstämda och specificerade innan bokslutet går vidare till din revisor eller när deklarationen görs färdig. Genom ett väl avstämt bokslut minimeras ditt bolags kostnader för revision och den ekonomiska information som du och bolagets olika intressenter behöver blir tillförlitlig.

ÅRSREDOVISNING

Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Aktieägarna ska hålla årsstämma där de fastställer balans och resultat, beslutar om eventuell utdelning, väljer styrelse samt tar beslut om annat som kan förekomma på årsstämma. Därefter ska en kopia av årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid kan aktiebolaget få betala en förseningsavgift till Bolagsverket. Dessutom kan den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall åtalas för bokföringsbrott.

Nedan ser du en sammanställning över vilka företags- och föreningsformer som ska upprätta årsredovisning och revisionsberättelse, samt vart dessa ska skickas: